එක් සර්වෝ මෝටරයක් ​​පිටත කරාබු ස්වයංක්‍රීය වෙස් මැෂිමක් ඇදගෙන යන්න