ආවරණ යන්ත්රය සඳහා අතිධ්වනික

  • Ultrasonic for mask machine

    ආවරණ යන්ත්රය සඳහා අතිධ්වනික

    අතිධ්වනික කම්පන පද්ධතියට වෑල්ඩින් ප්ලාස්ටික් හෝ රසායනික තන්තු රෙදි සඳහා ඉහළ සංඛ්‍යාත කම්පන ශක්තියක් ලබා දිය හැකිය. වෙල්ඩින් කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මෙම පද්ධතියට චලන පාලනය (පිහිටීම, පීඩනය) සහ වෙනත් යාන්ත්‍රික උපකරණ තිබිය යුතුය.